Добре дошли на stm32dds/ Welcome to stm32dds

[БГ] Основният език използван за създаване на сайта е български, за английската версия на сайта е използван автоматичен превод, не защото не мога да се справя с превода, а за пестене на време. Колкото по-малко време отделя за превод и проверка на правописа толкова повече време ще мога да отделя за същественото съдържание.

[EN] The main language used to create the site is Bulgarian, for the English version of the site an automatic translation is used, not because I can't handle the translation, but to save time. The less time I spend translating and spell-checking, the more time I can spend on the essential content.

[БГ] Накратко за мен (човека който публикува съдържание тук): Казвам се Иван, в момента в който пиша тези редове съм на 50+ години. Завършил съм Русенският университет със специалност „Електронна техника“ преди много години – т.е. през миналият век. От тогава до сега работя по специалността си в две основни направления. Едното е проектиране на електронни устройства (предимно базирани на микроконтролери), като това включва както проектиране на самото устройство (схема, печатна платка) така и програмирането му. Другото (това което работя в момента) е проектирането и внедряването на системи за индустриална  автоматизация – машини или цели инсталации базирани на програмируеми логически контролери. На този сайт ще  има проекти единствено от първото направление, все пак сайта е за проекти които могат да бъдат максимално лесно повторени в домашни условия, не си представям някой да си закупи промишлен контролер на Siemens или Beckhoff за домашна употреба. Тези от вас които навлязат в детайлите на проекта наречен STM32DDS-LITE (представен на този сайт) вероятно ще забележат, че мога да пиша програми и за Windows, но това го правя единствено когато се налага като съпътстваща част от даден проект. 

[EN] Briefly about me (the person who posts content here): My name is Ivan, at the moment I am writing these lines I am 50+ years old. I graduated from the University of Ruse with a major in "Electronic Engineering" many years ago - i.e. in the last century. From then until now, I have been working on my specialty in two main directions. One is the design of electronic devices (mostly based on microcontrollers), and this includes both the design of the device itself (circuitry, printed circuit board) and its programming. The other (what I am currently working on) is the design and implementation of industrial automation systems – machines or entire installations based on programmable logic controllers. On this site there will be projects only from the first direction, after all, the site is for projects that can be repeated as easily as possible at home, I don't imagine anyone buying a Siemens or Beckhoff industrial controller for home use. Those of you who delve into the details of the project called STM32DDS-LITE (featured on this site) will probably notice that I can also write programs for Windows, but I only do so when necessary as a side part of a project.

[БГ] За съдържанието на сайта: Не знам дали за щастие или нещастие, но съм от тези хора чиято професия съвпада с тяхното хоби. Та на този сайт ще публикувам няколко проекта свързани с електрониката като хоби. Ще се постарая да няма никаква или почти никаква теория. Също така ще се опитам максимално където е възможно да избягна употребата на електронни компоненти със SMD монтаж – това не важи за проекта STM32-DDSLAT, за него планирам употребата на програмируема логика във 100 пинов SMD корпус, та ако се справите със запояването му в домашни условия, останалите компоненти едва ли ще ви затруднят. И разбира се през цялото време ще се старая крайният продукт да е ценово ефективен т.е. цената му да е по-малка или сравнима с тази на промишлен продукт със сходни параметри.

[EN] About the content of the site: I don't know if it's fortunate or unfortunate, but I'm one of those people whose profession coincides with their hobby. So on this site I will publish several projects related to electronics as a hobby. I will try to have no or almost no theory. I will also try as much as possible to avoid using electronic components with SMD mounting - this is not the case for the STM32-DDSLAT project, for which I plan to use programmable logic in a 100 pin SMD package, so if you can handle soldering it at home conditions, the rest of the components are unlikely to make it difficult for you. And of course, all the time I will try to make the final product cost-effective, i.e. its price should be lower or comparable to that of an industrial product with similar parameters.


Проектите които са представени на този сайт могат да бъдат резюмирани в следната таблица / The projects presented on this site can be summarized in the following table:

Кратко име на проекта / Project short name
Функция / Function
Използвани технологии / Technologies used
Статус / State
STM32DDS-LITE
Функционален сигнален генератор / Functional signal generator
STM32 микроконтролер, C и C++ езици за програмиране, САП за печатни платки / STM32 microcontroller, C and C++ programming languages, CAD for printed circuit boards
Замразен / Frozen
STM32-PSU
Линейно захранване / Linear power supply
STM32 микроконтролер, C и C++ езици за програмиране, САП за печатни платки / STM32 microcontroller, C and C++ programming languages, CAD for printed circuit boards
Активен / Active
STM32-DDSLATT
Функционален сигнален генератор / Functional signal generator
STM32 микроконтролер, FPGA програмируема логика, VHDL, C и C++ езици за програмиране, САП за печатни платки, софтуери за симулация базирани на VHDL и SPICE модели / STM32 microcontroller, FPGA programmable logic, VHDL, C and C++ programming languages, PCB CAD, simulation software based on VHDL and SPICE models
Предстоящ / Upcoming
SLT
Сайт като този / Site like this
Линукс, Система за управление на съдържанието (на интернет сайт) / Linux, Content management system
Завършен / Completed

[БГ]Важна забележка: Ако по време на браузването на този сайт някои от приложените снимки ви се сторят малки – никой не отменял щракването с десен бутон върху картинката и избор на командата “Open Image in new tab” 😊

[EN] Important note: If while browsing this site some of the attached pictures seem small to you - no one canceled right-clicking on the picture and choosing the command "Open Image in new tab" 😊

[БГ] Този сайт не използва бисквитки или каквито и да било други проследяващи технологии. Създаден е изцяло с нетърговска цел и естествено не използва и няма да използва реклами под каквато и да e форма. Може да използвате публикуваната тук информация както счетете за необходимо като автора не носи отговорност за настъпили щети или увреждания към вас или трети страни. 

[EN] This site does not use cookies or any other tracking technology. It was created entirely for non-commercial purposes and naturally does not and will not use advertisements in any form. You may use the information published here as you see fit and the author is not responsible for any damage or injury to you or third parties.