Цифров синтез на сигнали с програмируема логика (FPGA) и външна R-2R матрица / Digital signal synthesis with programmable logic (FPGA) and external R-2R matrix

Статус на проекта: Предстоящ / Project Status: Upcoming


[БГ] Както се разбира от статуса на проекта това е нещо което планирам да направя в бъдеще. На снимката се вижда подготовката за бъдещите тестове и експерименти, тоест осигуряването на необходимите хардуерни компоненти. Подобни генератори на сигнали не са новост, китайците отдавна са залели пазара с тях. Това което ми е цел да постигна е да създам устройство което да е максимално евтино, с приемливи параметри – синтезирана честота по голяма от 20 MHz. Естествено ще са необходими и компромиси, първият от тях е че ще използвам SMD компоненти, това затруднява сглобяването в домашни условия, но не виждам друг начин да се събера в  печатна платка с размери 100мм Х 100мм – това е размера който обикновено производителите на платки приемат с промоционални цени. И най голямата ми мечта разбира се е да успея да създам общност която да продължи да развива проекта за да може да надмине „промишлените“ китайски екземпляри като възможности при цена като тяхната. Ще трябва да си припомня програмирането на FPGA с VHDL, нещо с което не съм се занимавал от 10+ години. Докато не го завърша напълно основен за мен си остава проекта за линейното захранване, а тук ще „поработвам“ само когато чакам за компоненти и други по основният проект. 
[EN] As you can see from the status of the project, this is something I plan to do in the future. The picture shows the preparation for future tests and experiments, that is, the provision of the necessary hardware components. Such signal generators are not new, the Chinese have long flooded the market with them. What I aim to achieve is to create a device that is as cheap as possible, with acceptable parameters - a synthesized frequency greater than 20 MHz. Of course compromises will be necessary, the first of which is that I will be using SMD components, this makes it difficult to assemble at home, but I can't see any other way to fit it into a 100mm x 100mm PCB - this is the size that PCB manufacturers usually accept with promotional prices. And my biggest dream, of course, is to be able to create a community that will continue to develop the project so that it can surpass the "industrial" Chinese specimens in terms of capabilities at a price like theirs. I'll have to brush up on FPGA programming with VHDL, something I haven't done in 10+ years. Until I have it completely finished, the main project for me remains the linear power supply project, and I will only "work" here while waiting for components and such on the main project.

[БГ] Този сайт не използва бисквитки или каквито и да било други проследяващи технологии. Създаден е изцяло с нетърговска цел и естествено не използва и няма да използва реклами под каквато и да e форма. Може да използвате публикуваната тук информация както счетете за необходимо като автора не носи отговорност за настъпили щети или увреждания към вас или трети страни. 

[EN] This site does not use cookies or any other tracking technology. It was created entirely for non-commercial purposes and naturally does not and will not use advertisements in any form. You may use the information published here as you see fit and the author is not responsible for any damage or injury to you or third parties.