Линейно захранване 30В, 3А/4.5А с цифрово управление / Linear power supply 30V, 3A/4.5A with digital control

Статус на проекта: Активен /  Project Status: Active[БГ] Снимка от текущият процес на разработка на устройството.
[EN] A snapshot of the device's current development process.

[БГ] Този сайт не използва бисквитки или каквито и да било други проследяващи технологии. Създаден е изцяло с нетърговска цел и естествено не използва и няма да използва реклами под каквато и да e форма. Може да използвате публикуваната тук информация както счетете за необходимо като автора не носи отговорност за настъпили щети или увреждания към вас или трети страни. 

[EN] This site does not use cookies or any other tracking technology. It was created entirely for non-commercial purposes and naturally does not and will not use advertisements in any form. You may use the information published here as you see fit and the author is not responsible for any damage or injury to you or third parties.